MERE VIDEN

ANSØGNINGER

Der kan findes mere information om ansøgninger til havneudvidelser, by-pass ansøgninger og ansøgninger om andre anlæg på søterritoriet på Kystdirektoratet Miljøstyrelsens eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside 

Miljøvurdering

​En Miljøvurdering består en miljørapport i forhold til planer og programmer og en miljøkonsekvensrapport af det konkret projekt.

​​

Screening for Miljøvurdering

​Der kan findes mere information på Kystdirektoratets, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen eller på Miljøstyrelsen hjemmeside. 

RELEVANT LOVGIVNING

  • ​Lov om havne
  • Lov om kystbeskyttelse
  • Bekendtgørelse lov om planlægning.
  • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

  • Bekendtgørelse om lov naturbeskyttelse (§ 3 arealer, §15 strandbeskyttelse fredninger mm).
  • Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.
  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
  • Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang § 10 (klage).
  • Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelses foranstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
  • Find den nyeste lovgivng på retsinfo

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk