MERE VIDEN

ANSØGNINGER

Der kan findes mere information om ansøgninger til havneudvidelser, by-pass ansøgninger og ansøgninger om andre anlæg på søterritoriet på Kystdirektoratets hjemmeside se her eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside se her.

VVM - REDEGØRELSE

​En VVM-redegørelse skal lovmæssigt indeholde en række oplysninger og vurderinger, se her.

I forbindelse med en VVM-redegørelse følges en proces med idé-fase, myndighedskrav til redegørelsen, udarbejdelse af VVM-redegørelsen, offentlig periode på 8 uger. I idéfasen og offentlighedsperioden er det almindeligt, at der afholdes et borgermøde. Oplysningerne og vurderingerne indgår i Trafikstyrelsens i en afgørelse efter havneloven (erhvervshavne) samt i Kystdirektoratet afgørelse efter i kystbeskyttelsesloven (lystbådehavne). Ved anlæg på land kan der efter planloven kræves en VVM-tilladelse, hvor kommunen er myndighed.

​​

VVM - SCREENING

​Der kan findes mere information om krav til VVM-screening på Kystdirektoratets hjemmeside se her, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen hjemmeside se her eller på Miljøstyrelsen hjemmeside, se her.

RELEVANT LOVGIVNING

  • ​Lov om havne, hele bekendtgørelsen, VVM
  • Lov om kystbeskyttelse
  • Bekendtgørelse lov om planlægning.
  • Bekendtgørelse om bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige, og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
  • Bekendtgørelse om lov naturbeskyttelse (§ 3 arealer, §15 strandbeskyttelse fredninger mm).
  • Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet.
  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
  • Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang § 10 (klage).
  • Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelses foranstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
  • Find den nyeste lovgivng på retsinfo

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk