MERE VIDEN​

VIDEN OM KYSTBESKYTTELSE

Ved ønske kystbeskyttelse skal først stilles spørgsmål om beskyttelsesbehov dvs. hvor stor risiko er der for oversvømmelse samt erosion af ejendommen (ene). Derefter er der natur- og miljømæssige forhold der skal vurderes og beskrives nærmere. Hvis anlægget er på land er det kommunen der foretager VVM-screeningen. Ligger anlægget på havet er det Kystdirektoratet der foretager screeningen. Desuden skal et anlægs betydning for de nærliggende kyststrækninger beskrives i ansøgningen til Kommunen.

HVOR SKAL DER SØGES OM TILLADELSE

 • a) enkelt eller flere enige grundejere: Kommune søges direkte om tilladelse. Kystdirektoratet skal desuden søges om dispensation fra strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen når det drejer sig om en enkelt ejendom
 • b) flere uenige grundejere: Kommunen kontaktes for at starte en såkaldt kap 1 a sag efter kystbeskyttelsesloven

OVERSVØMMELSESRISIKOEN

For at tjekke om ens ejendom er oversvømmelsestruet, kan man gå ind på klimatilpasning.dk under værktøjet havvand på land.
Informationen herfra kan sammenholdes med højvandstatistikken fra de nærliggende målestationer. Højvandsstatikken fra de forskellige målestationer kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside.

EROSIONSRISIKOEN

Erosion opstår på grund af havets påvirkning af kystprofilet og skrænten. Særligt i stormsituationer påvirkes skrænten. Skrænterosion kan forværres pga manglende sand eller ral i kystprofilet ud for skrænten.
For at sikre sin en ejendom mod erosion findes flere metoder. En blød strandbevarende måde er sand- eller ralfodring. Andre muligheder er skråningsbeskyttelse (stenkastninger), bølgebrydere eller høfder.
Kystbeskyttelse mod erosion bliver reguleret af kystbeskyttelsesloven. Ved ønske om erosionsbeskyttelse er det Kystdirektoratet, der er myndighed. Hvis det drejer sig om en enkelt ejendom, skal Naturstyrelsen ofte søges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

RELEVANT LOVGIVNING

 • Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse.
 • Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
 • Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
 • Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
 • Bekendtgørelse om beskyttet naturtyper
 • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

 • Bekendtgørelse om miljømæssige vurdering af anlæg og foranstaltninger på søterritoriet

VEJLEDNINGER

 • Vejledning om kystbeskyttelsesloven
 • Vejledning om naturbeskyttelsesloven §3 beskyttede naturtyper

Den relevante seneste lovgivning kan downloades fra retsinfo.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk